Polityka prywatności RODO

 

 

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Grzegorz Stanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRZEGORZ STANOWSKI "GREK" w Żorach (44-240) przy ulicy Murarska 33, NIP 6511198035, REGON 276247152.

2. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Klientów wynikających z RODO, tj.:
prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Klientów – jeżeli dane Klienta są niepoprawne lub niekompletne albo Klient wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta, 
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Jednakże dla wygody Klientów Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Klientom wygodę zakupów, a Administratorowi właściwą obsługę Klienta. W związku z tym niektóre dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Dane osobowe Klientów Administrator otrzymuje od Klientów podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Klienta z newslettera oraz formularza kontaktowego, jak również w związku ze złożonym zamówieniem i jego obsługą w Sklepie internetowym. 
5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:
- zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;
- dokonywania wysyłki zamówionych produktów
- obsługi reklamacji oraz zwrotów;
- obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);
- zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,
- zapewnienie najlepszej obsługi Klienta.
6. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
monitorowanie aktywności Klienta na stronie internetowej, 
marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta, 
zapewnienie usług płatniczych,
windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
prowadzenie analiz statystycznych,
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.

7. Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. 
8. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Klienta w celu:
wysłania informacji handlowych,
wysyłanie do Klienta informacji w postaci newslettera.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Klientów będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.
9. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (złożonego zamówienia w Sklepie internetowym) oraz:
- w celach księgowych, w tym wystawiania faktur VAT,
- prowadzenia konta Klienta, 
- bezpośredniego kontaktu z Klientem,
- realizacji usługi „Newsletter”.
- informowania Klienta o przebiegu realizacji zamówienia,
- informowania Klienta o wysyłce zamówienia,
- informowania Klienta o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,
- informowania Klienta o produktach, które mogą Go zainteresować.

W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Klientów: 
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury, 
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu.

W sytuacji wzięcia przez Klienta uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
10. Dane osobowe Klientów przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:
1) Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową 
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych.

2) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

3) Działania około sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.

4) Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

11. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki. 
12. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@grek.pl.
13. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20 września 2018 r.

 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter